นายประกอบ สุภาพรหม
รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 
บริการฝากข่าวหรือไฟล์เข้า Locker
หัวข้อ

ข้อความข่าว
(ไม่เกิน 255 อักษร)

ฝากไฟล์ข้อมูล*
ชื่อไฟล์ให้เป็นอักษรอังกฤษ ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ และเว้นวรรค
หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อซ้ำไฟล์เดิม เพราะจะทับไฟล์เดิม
ชื่อผู้ฝาก
ฝากให้แก่
สสอ.วังยาง
สอ.วังยาง สอ.นาขาม สอ.โคกสี
สอ.ยอดชาด สอ.หนองโพธิ์ รพช.วังยาง
 
 
*เฉพาะฝากไฟล์ข้อมูล ระบุ UserName Password

 

www.hondacitythailand.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-577020

email : admin@chowwang.net

Hondacitythailand