นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 
แผนผังหน่วยงาน
สสอ.วังยาง
 

 
Click เพื่อดูประวัติ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง
Click เพื่อดูประวัติ
นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
Click เพื่อดูประวัติ
นายจิรชาย ประสพธัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางจันจิรา ดำคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายณัฐพงษ์ หมอกไส
จพง.สาธารณสุขชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจินตหรา อุทำกา
นักวิชาการสาธารณสุข
 

www.hondacitythailand.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-577020

email : admin@chowwang.net

Hondacitythailand