นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 
แผนผังหน่วยงาน
รพ.สต.นาขาม
 

 
Click เพื่อดูประวัติ
รพ.สต.นาขาม
Click เพื่อดูประวัติ
นางนริศรา โสมดี
ผอ.รพ.สต.นาขาม
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนรินทิพย์ คุ้มหนองฮี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายชาลี ธนกุล
พยาบาลวิชาชีพ
Click เพื่อดูประวัติ
นางมาลัยวรรณ สังชาดี
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 

www.hondacitythailand.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-577020

email : admin@chowwang.net

Hondacitythailand